ஹர 187]17655 308.

பப ஈட, ரணம்‌? நவம்‌

85

-.. (கக்ன ஈகா1 ௦௨ 1850).

00] மரார்‌ 00% ஸ்‌

நிஜஐ பரு, நற 70 &8$190 31111 87 பற 315, 11 நார" 0001203103 08 4008120 நுறு பேயாக) 100011 0008 02 218 மார, 1 231000,

போய 1100 னான்‌

டர்‌ று 11000க7%0யயாக 30,11௧7, | & 1,010 2 சரயு ௦01 று

ஓ. 00 லு 82. 0000,

சக்கர 210௦௯௦

ந்த : ௨1% 0) டவர்‌ அம்‌ 2

்‌ கற. 1927. 17

டி 2

ய்‌

1

இரு?!) விலை, புரவு

பச.

பபப பப்டி

5

சி

20

நக கர

6 4 (1

ட்ட ஆறாவது ஸ்‌ 5 ல்‌ ஷ்‌

டு டட /வபமுு // ஷா... 5-

1 ஆம்‌ 4 ழி

னு

ஈத தமிம்‌ பாஷையில்‌ - இருத்தமான இலச்சணஞானம்‌

(ஸு சம்டா இககிஐ.௫ல்‌ -தமிம்‌ மாணாக்காகளுக்கு உக்வ ்‌ ஏற்படுத இய காண்ட மர வயில்‌ ஒன்று,

க்ப்‌ கல்விச்‌ சங்கத்‌ செக்க “டே மி ய்‌

2

7"

கெகெப்ட்ட்டன்‌ (உற னி உறர னெஸ்‌

3%

ம்‌ ட்‌ அதக படும்‌ பட மவுத்‌ ஷ்‌ அய வால 7 ல. ப்‌

ன்‌ ௫. ்‌ ப்‌ [்‌்‌ த்‌ ்‌ ட்‌ ஜி ்‌ மேேஐட2.- சஙக்‌.த.இல்‌ தமிமப்‌ பிலிவா- 12, 2 ( . மவேங்கடாரசல்‌ 5 கலிய ர்ல்மம்‌ ட்‌ “5 ஆிாபு 25 ஊக டடம (22 லிய 707 மப ன்‌ ஒர பய ப்‌ ல்‌ செய்யப்பட்ட ௮, ப. ககக ு(331௫௫௪ ௨௨ 5, ல்‌ ்‌ ம்‌ (1 7] * ல்ல * ்‌ ்‌ (த 6... % 9௫ 2 சென்னபட்டணம்‌ கல விச்சங்க அசல்‌ ம்ப இககப்பட்ட து. ரி இஷ (0 ே: 2 ல்‌ ரி்ஹி 76 ஹெ 0) 97 (கம்‌ ்‌ 22௮ ஸு ற்‌ படை. ட்‌ | [.] ஸ்‌ மன | ்‌ சால்‌ வாவணறுின ன்‌ ்‌ ல்‌ ட்‌ டும்‌ 4 ர. த்தி 572 ்‌ 6 டா ஷு ப்‌! சகாப தம - 8.

வ்‌

ஆதுசுருகுதிகருச்ருன்ரிடுமு ரு ருஜ னுச கக ௫௬௫ ஒஜ்ருரள்ச ஒர்சககரரரரளுச ரருரரர ராரா ரள்ர அசர்‌ ரராகவ பல்‌

ன்‌ | வின்‌

17

6

டண்‌

ட்டு

இ[//290 10௦ [ப்ள காள்‌ 112021 மரர்ர்பாள்ற பாங்லஷ்‌ ௦4 10௦1௦

1105 ://௮100//6.010/064ல15/00-8110-0052

உய்ப்ப பபப ஜ்‌ ப்பம்‌ 153

ட்‌ ம... பட்‌ ர. ்‌ டத்‌ வே, ்‌ பொதுக்க ப்பு. படச்‌ சல்மெஸ்பா, ்‌ கறரிசகேோ னகிசீ சம்‌ஃரு, தமி தடம்‌ வரிச்சவடு- செல்வேன்‌ த்‌ து | கட்ட கற்கள்‌. ஒருமுகள்‌-டு ணச்‌ படத்த அம அழத்‌ அறத செர்ப்புகளூம்‌

மல்‌ 62626 ஜ்ஸ்ஸ்ன்ள்ள்ல்ள்பபிபிபிபிப்பிபி

ஹறெரிச்சுவ9_- வைணகுகுகுறுனுஇுினானாரக்க டா

காப்பு - ப்லாமு - காண்டம்‌ ௪௮ - தரப்பின்‌ வரையின்‌ -திருவட.த ்‌ அது வனா சேயே.

என்பத வன்க ஜாட அறாவ.து. பு னு காணா 8.

பல்‌ ௮சைசளால்‌ அகிய ஒருமொஜிகளும்‌ ள்‌ தகொடாகமொுிக சரம;

ட்‌

ஷீ. 7

2 மூதமாவ3, ்‌ 6௨. ்‌ ்‌ ஒருமொபட்‌ பப _டலம இபயாகள - விவைகளூம்‌ - மேசகுவசன ங்கள்‌- வாக்கியவக ள்‌ -

நயங்கள்‌ - காத இருப்புகளும்‌.

வவறு: ௫) 1011000900) ஒணவையம்‌ முதலாவது,

பெயாப்பரிச்சே சம்‌.

அவவர,

3

[%. கூ. இியாட_ம்‌: ணத ௫௫௫00 ௫௬௫௫ சணைகாகாக

டை ரு 6 6 யப்ல்‌ அசை ஒருமா) பபயெெயர்களா,

அகா மைக-கா- இண

| ௮-பத-க-யா- ௮-௪5- இ-யக-கா- ஐன்‌ ௮-பாக்‌-க-ய-௨- ௮.-சா.. அ.ரி-ய்ஸ்‌ ௮-இக்‌-9-2-டீம்‌ ௮-.இ௦--த-மக்‌- காதன்‌.

௮-பாக-இ-ய- வான்‌ ௮- பிப்‌ -பி-ரா-யமீ

௮ப்‌-பிற-மா-ணிக்‌-கம்‌

௮- இ-த- வி-ரம்‌ ௮ப்‌-பி-ற-யேர- ௪-கன்‌ அ௮-0-ம- அரம்‌ அப்‌-பி- ஐெயோ-௪- ஏம ௮- இ-ர-ப-வ- ௮-வ-௪-௫-னம்‌ ௮அ௮- இ-௫-ப- வான்‌ -வ-பத- இ-யம்‌ அ-இ-வி/-ந-யம்‌ ௮-வ-க- ண்டு ௮-.இ-வி- ஐஜி ௮-வ- லி -ஐஷீ-ணக்‌

ன்‌ ட்‌ ௮-இ-ு-ஓ-சாஃதி ௮-வி-சு-வா-சும்‌

௮-,9-அ-8-௨-

௮-ி-யா-யக்‌-கா- ஐன்‌

இத்‌. அ௮-ணுக்‌--2-கம்‌

பு

(2

பல்‌ அசை ஒருமொலிப்பெயர்கள்‌.

-௧காத- இ-யகத்‌ _கா-றுன்‌

ஆங்‌ - கர ரக -கா-.றன்‌

ண்ட்‌ போ சத - - வு

[ 802.

௮அ-சா-0ித- தனம அசா -யத்‌- அ- வம்‌

௮-இ-னக-கா-றண்‌ ஆ-லோ-௪-வ௭க்‌-கா- ஐவ எண்ணுதல்‌ இங்‌-க-தக்‌-கா-தன்‌ இ-அு- மாப்‌-பு5-கர- ஐன்‌ தவக்‌ உகு இ_௫ ரு க- .கர- ௬ண்‌ உ௧-இ-றா-ணக்‌-கா- கன்‌ ௨௪- சா-கக்‌-கா- இண்‌ ௨-௨6-தைக்‌- கா- ஐன்‌ து -மைக- தா. ஐன்‌ உ-தா-ரத- த- னம்‌ ௨-தா-ர2த- துவம்‌ ௨2-தண்- ௨க்‌-கா- தன்‌ ௩உ-ப/- ௪-8 வனக்‌ -கா- தன்‌ ௨-ப-சா-சக- கார தன்‌ உ-ப௧- இ-ர- வக்‌ கா- தன்‌

௩௨-வா-யக-கா-றன்‌

-௮த-தத-த-௬ம்‌ உ-ு-௮௧- கர- இன்‌ வெகனறாறவைடி உள-ஜி-யக-கா-தன்‌ எ- மிப்‌-புதீ- த-னம்‌. எ-ர௬த-௮க்‌-கா- ஐன்‌ எ-௫த-அக்‌-கா- ஐன்‌ தப பபஅ 2 -னு-னக- க. றன

-ளி-தக-கா- தன்‌

வவறு காயை -டா-ரக-கா- தன்‌ ப்‌ - பந்‌ -தஃ-கா- றண்‌ ஃப்‌-பா-ரிக்‌-கா- றன்‌

யவ்வமு ௧-டு-ஈ&-௧௱- ஐன்‌ ௧-டைக- சல்க்‌ - கா- றன்‌ கட -௨--ஷீக்‌-௧ா- தன்‌ கட -ூ.-யக-கா-தன்‌ 5-ணி-௧௧-கா-தன்‌ கண- -தக்‌-கா- தன்‌ ௧க-ர௧-கக்‌-கா-நன்‌ கம-பட்‌ டக்‌ -தா- ஐன்‌

கம-ப.த-தக்‌-கா- ஐன்‌

7

பல்‌.அசை ஒருமொிப்பெயர்கள்‌.

க-வ௲- து வகா - இலா ௧-வா- ௨௧-௧௧. றன

௧-௬-தைக- தனம

கா-ரி-யக-கா- ஐன்‌ கா-ரி-யக-கா.- ஜி ச்‌

கா- ௬௨௧-கா- ஐன்‌

இல்‌

ஆற வெ அறாஅ ௮.௮ ணத தது! கன உல அஜ அடை கி-ரா- த-௪த- த- ஷம்‌ - மாகு ன்‌ கத மத - பாண்‌ இ. ்-த்க கா அரா

9 -2- இ-

கை

ஜீ 62 8 கா்‌ 7) ன்‌ மழ ணை 2 - வலை 7) கர்‌ க்ளா ்‌ கண்ணி

கு- உண்க கா. இன

அவகவகளைய்‌ யவகவையட

கு.தி- த-கைக-௧௱- ஐன்‌ குத- -7௧-௧॥- தன்‌ கு-றாக்‌-கள்க- த-னம்‌ கு-ருட்‌-டுத- ௪-ம்‌ கு-ழப்‌-பக-கா- தன்‌

கு - இ.ப்‌- 7/5-கா- ஐன்‌

கைய -க-ி-யக&-கா- ஐன்‌

ச்-க்- ௪௨ -- கரண

பபப அவவை,

௪க-கட்‌-௨௧- கா-றன்‌ ஓ. ௫. சக -௧$-தக- கா- ஐன்‌

சங- கோ-௪க்‌- கா- ஐன்‌

௪ங-கோ-௪௧-௧ சஞ்‌-௪-லக-கா-றன்‌ *- டுத்‌-தக-கா- ஐன்‌ ௪ண்-௨உர-ஏுத- து- ௪₹ஈ-௪-கக4-கா-.தன்‌ சந-தோ-விக்‌-கா- ஐன்‌ ௪-ப- தக-கா௩ ஐன்‌ ௪-மு-சா-ரக-கா- ஐன்‌ சம்‌-பாத- இ-யக்‌-கா- ஐன்‌ சம்‌-பி-ற- தா-ய ௪ம-பி-ற-தா-ய- 20 சம்‌-பி-ஐ-மக-௧ர- இன்‌ ௪-ல்க-௧-- வூனோ

௪- ஒக்‌-௧-ர- வனக்‌ -கா- கன்‌ ௪-ல்‌ -வைக-கா- ஐன்‌

௪- வ-னுக-கர- ஐன்‌ ச-ரக்‌-குக-கா- ஐன்‌ ௪ன-ன- தக்‌-கா-

சா- த- வரக்‌ -கர- இன்‌

சா- து-ரி-யக-௧கர-.ஐன்‌

சா-௫௮- இ-ரி-கை

[7௫

யல்‌ அசைஒருமொஜிப்பெயர்கள்‌.

வெயது மாமாட

வணையயயகைய்‌

சாம்‌-பி- ஐதா-யி- கன்‌ சொ-௫--௬௧-௧௭- இன சா-ரா-யக்‌-கா- ஐன்‌ டுசா-கு-சுக்‌-கா- றி சா- ஹூ ரக - _கா- றன்‌ | சொல்‌- விக்‌-9- ஐ- வன

சா ர்க்-இ-யன்‌.

சொ - பூடக்‌- கி ஐ- வன

தகக வகரயககைபககா அமி.

பி ௫சா-௪- வீக்‌ -தா- ஐன்‌ 5-க-னக்‌ -கா-தன்‌ பகர யன்னல்‌ பதர்‌.

சோ- இக்-கி - ஐ-வன்‌

திங்‌ -கர-ரக்‌- கா-இன்‌

92- இ-ரக்‌-கா- தன்‌ சோ--௨க்‌-கா- ஐன்‌

செளக்‌- த-0-ய-வ-

ஸு

ஒ- அதா அக ்‌

்‌ ஓசளா- த-0ி-ய- வான செள-0/-யக கா றன்‌ ெ௪ள- பி -ய-வந- தன்‌

ச-இ-று- தக்‌-கா- தன்‌

| இ-ர-மக்‌-கா-இன்‌

அகவய தப விவளகை

சு-ணக்‌-கத- த-னம்‌ ட-மா-க- ௧ர- றன்‌

ட-மா-னக்‌-௧௭- றன ரூ-௪- வைக்‌ -கா- றன

ண்ப்ட டட ணன்‌ கு தாகம்- காயி ச- கு-.இக்பகாடதன்‌ சூத்‌- இ-ரக்‌-கா- ஐன்‌ த-ட-மா-று-தல பரன்‌: -ணி-வுக்‌-கா- தன்‌ செய்‌-விக்‌-ட- ஐ- வன்‌ த௩- த-னக்‌-௧ர- இன்‌ ட்‌ ட. தம்‌-இி5சக்‌-கா- தன்‌

ர௬-வைக- காச ன்‌ 2 த்ந்‌- இ- வர- தப்‌-பு-இ- ஐ- வன்‌

[.] ௫. ட்‌ இரகம்‌ வத்த கா இலள்‌

வித்‌-9-:.த-வன்‌ சை-யோத்‌- இ-யக்‌-௧7- இன்‌

வவவ்வன்தாை இ-மிஐ- இ-௭- வாரன்‌

ச்‌

பல்‌. அசைஒருமொ.கிப்பெயர்கள்‌.

த-வ-றா-த- வன

தா-வன-ய&-கா- தன தா-ம- தக காரன்‌ இ-ர-வி-ய- வான்‌

இ-ரி-யா-வ-ரக்‌-கா- தன்‌

- வி-ரக்‌-கா- ஐன்‌

்‌ ட்‌ ர்‌ ம்‌ தண-ட-ிக-௧2-த-னம்‌

்‌்‌ வ்‌ ்‌ ம்‌ அப்‌ -பாக்‌_க-௧கா- தன்‌

அ-ரா-லோ- ௪. வ.

தா -8&- வனக்‌ -கா- இண்‌

தண்‌ - -வக்‌-கா- ஐன்‌

தெ-னி- ஒக்‌-கா- ஐன்‌

சகம்‌ வல கலகக்‌,

, தேட - இவனை -2-௮-௧ர- தன்‌

தை-0ி-ய௧&-கா- ஐன்‌

தொ-ட-௧௯௧&-௧௱- இன்‌ தொக- த-லாத்‌-கர- தன்‌

ஒஸ்வகைமுவ பவட ஷாவ,

| பி

தோட்‌ -௨௧-கா- இச ஹு கணக யம்கவை

சீப்‌ மிதஃடு - வண

கர ரர யக மண, நா-௧-றி-க௧௧-௧௱ ்‌

சவ்வு வபவவுகவயய்சகது அது.

5ட- பிக்‌- கைக்‌- கா. ஐன்‌

கி த-௨௭௯௧-௧॥- ஐன்‌

(2௧௪ 4 வை வக இன கனவைவிவி பழதமக (ததடிய்‌

தோற்‌ பத்‌ த்க்‌. ப-௪-மைக-க॥- இன்‌ ப- டாம த-ரக-௧- ஜன ப-0.௧5-௫-இஐ- வன்‌ ப- 9. -யா-த- வண

--௫5-கர-விதீ-த- னம்‌ -யங-கார-ளிதீ-. தனம்‌ ..-ய-ணக- கா இன்‌ ப/-ராக்‌-இ-ற-ம ப-ரா-ம-ரக-கை

0 0 இங்கு ட்ப பி 6-3 வ(௯

ப-கி- -ர- னம்‌

67”

ஒரு பத்கிடா்ட பல்‌ அசைஒருமமோாி பெயர்கள்‌:

எவ வவல அவவை.

ப-ரி-யா-௪-கடம்‌.. | ்‌

பதர

- ஐங்‌-க்‌கா- தன்‌

பாக-௫-ய- சா-ல்‌

்‌ பாக்‌ --ய--வ-

ஸ்‌ (2) ்‌ * தி 7 பாக-/-ய- வட தண

யா-வச-யக-கா-ருன்‌

பி- ஓக-குக-கா- 0-த- இ-௯ூ.-லம

1]

()-தஐ-- இக்‌- - வர

பி- ஐத்‌- இ-ய- பி- ஐத- இ-யே-கம்‌ /- ஐ-ப- தக்‌-கா- ஐன்‌ பி- ஐ-யுத்‌

ி-ு-மா-ிக-- கம

- வரக

இக ள்‌ ட்டன 4்்‌/ 2 ய்து வன்க

ப/- த-யோ- ௪-னக

பூண்‌ ணை ய- ௪௪௨

ட்-ணி-ய-வ-இ

௪. சீ ்‌] பூ-ரார-ய/க-லா- இன பெ- ி-ய-த-னக்‌-கா-ஐன்‌

ஜரவைவாலைாவைககைவைப லு,

அத்வைத யகது!

த- இ-யக-கா- ஐன்‌

ஸம்கே குரஃ

மசி

பொ-றா-மைக்‌-கர- ஜி

பெர-றா-ை

போல்‌- இி-மைக்‌-கா-தன்‌ போற - வி-மைக்‌ -கா-

2 லட்டை

ம- ௪8-கைக்‌- கர. ஜி

ம- இடப்‌ -புக-கா- ஐன்‌

| |

| 25-டை-யூ$- தம்‌

(0 1 அபரச்‌ச்‌

604 ன்‌ ஹெ க- ரிட்‌ 2 ௧8- இன

ஜீ ப்‌ [ கம ஹி - இக்கு. கா-றன

3

ம£--மைக்‌-௧ர- ஐன்‌

மி-6௪-௪௨- த-னம்‌ . மி-று-கத- த-னு சூ-சட- டு: த-னம்‌ தகே-ரன-டு2- த- னம்‌ வணையுடு100))3ப்லாவனை. லங்‌ -க-ஊக்‌-கா- இன்‌ ல்‌-சலக்‌-ணக-௧ஈ- இ]

வையக ததத துவலை,

57

ச்‌

ல்‌ அசைஒி டு ந்தர்‌ ட்டி பப ரிகண்‌.

டட

வக்‌-க-வினத்‌- கா - இன்‌ வங்‌ -௧க-ணத்-கா- இன வங்‌ -க-ணத்டகா- றி 2 கல்‌

வரத - - வைத “ரு 2 றன்‌ வரு ௮. வ-ட௨௧5-௧கத-தை-யான்‌ வ-ய- சக்‌ ஏர ஈன

- கர இ]

வ-௮ - மைக்கு - ரன

வ-ய-

௨ல- ல-மைக- கா னு மே-வா-த- வன்‌ கவி - வன்‌

வ--வரே- மலக- கா.

கல

வா- வுட வன்‌

வி-௧-௨௧-௧-இன்‌ வி-கா- தக- கர -ஐன்‌ வி-க-வா-௪௧-கா- ஐன்‌ வி-யாக- இ-யா- னம்‌ மோச த்க்‌ கா-.ஐண ட்ட தம்‌, வ்‌/- (நீனு

விஷலகைளவவதாகு சவாலா வட.

2 ரீ & 22) / நரன்‌ கதிர்‌

வே-.க-கைக்‌-கா- ஐன்‌ ்‌ ச: ர்‌ ர்‌ ேவே-த -வள்க-கா- நன

மண்வித்தல குக கா. தன்‌

கா-௫௧-4- ௫.-வன்‌ சர்ப சய்ரம தத பாள்‌ அயன டி பவது இரண்டாவ , டத 8 'அிலசை்ப்றித சச 2834 கூடஃடுபாடம்‌, பர்‌

பலி சைஒரே 2 மாஜிவிவளே கள்‌

௮-கழ்‌-று-ட-ன்‌ - கற்‌- ப்பது வப்‌ - - (0] -௪௧- கு- இன - றான்‌ ௮-சக்‌-கு-விப்‌-மி

எனவவ வயல்‌ அவையகவலா.

எழுல்க்‌ (0.௪ வித - கி-ருன்‌. ௮-த௧5-கு ஹத்‌ பி

7. மாத அ-லித்‌- தான ௮-மர்த- து- விப்‌-மி

அவடகட்டட 2 அலவித்ல்‌ பஸ்ட்‌ ஆலு

௮ம்‌

பல்‌ அசை ஒருமொழிவிவளை களா.

-லப்‌-பா-கின்‌-றான்‌ ௮.- லம - தி கி- றான்‌ ௮- முத-து-வித-த ட்‌ - தேதி ள்‌: அவிட்‌ பாஸ்‌ -றஐ- மிக-௧

டு-க-மு- வித. தால்‌

ஆக -இ-

இ-௫௧5- -கு- மடதத இ- ணத -கு-வித (இ- இ-ருத்‌-து--ற--௪ இ-௬6-தா-கின்‌-றான்‌ இ-ஸிப்‌- பி- யுங்‌- கோள்‌ ௫- தக்‌-௫௬- வி- யும்‌

இ- க- இ- வத்‌ ௮ம்‌

அஷமகிிுமவகை

உ-௪5-தா- கின்றான்‌

தான்‌

ணத விப்‌- மி

லி

உ-சாத- ' விப்‌-பான்‌

யத அஃ விக ன்ஃரான்‌

- டுத்‌- அட

பத அதது ஸ்தல மேப்‌ -பு- ஷ்‌ றோம்‌

ஏ. தேம்‌ - பு- வ] 2

என்‌ - பிஃ-கா- கில்‌-ரூர்‌- கஸ்‌

வரை ப்பதிஇரமகாகா கை

| ஒ- 2-௧ - நின றார்‌

௫, ழ்‌ பைலிப்‌-பித- இன்‌ - எட திர்‌ அதர்‌ ல-திக-௧ா- அகவ

-ளிக-கர- நின்‌. திர்‌

இல்‌ -வி-யா-கின்‌- தீர்‌- கள்‌

பி 2.2 பாக ஐஜ-௫- விப்‌-பி5-

ஓஉ்‌-

கணத்த

௧௧-௫-வித்‌- த-

௧-௪௧-க௧- நின்‌-

்‌ 5-சங்‌-கு- வித்‌ -தான்‌

| க- விழு -மிக்‌- இன்‌ - றாய்‌ க-வி.்‌- வித-இ - நன்‌ 'க-ழப்‌-பு--ற-அ-கன்‌

பட ண்பன்‌ -விக-கஇன்‌-௫ன்‌ ௧க-மற- -அ-விக்‌- ஒ-றார்‌-கள்‌ சக

காட்‌ - (இ- விக - இன்‌ -ஞர்‌- ௧ன காண்‌-பிக- இன்‌ திர்‌ - கள்‌ கா5- ௮-டன்‌-த-

காய்க- ஐ. விச்‌-9-2-௮

இன்பு. யாஃ ன்ப

ல்‌

பல்‌ அசை ஒருகமொதிவிஉளகள்‌,

இ-ஏ--க-ர௬--கன்‌ இ.- க-௬-இ-தென்‌

ள்‌ -வி-யா-கின்‌-த

கு- ஜி5-கா-நின்‌ றாய்‌ ர௬ு-மைக்‌-கா- கின்‌ - றாள்‌ கு-மை-யா-கின்‌- றது (ு-லிக-இன்‌- நார்கள்‌ கு-அு-௫-இ-றாய்‌ கு-றுக்‌-கு-இ.-ஞனார்‌-கள்‌ -ஜைக-இன்‌-றஐ-அு-கள கு- வி-யா-கின்‌- றோம்‌

கூ-ேகன்‌-ஞா- கன்‌ கூட்‌ --ூ- திர-கள்‌

9 பத்‌ ட்‌ 6 5 கூப்‌ பூ வரு ன்‌ நோக கூ- வா நின்‌ றா- கன்‌

கூ-று- இன்‌ -றார்‌-௧௭

கெ-டுப்‌-பிக்‌-5-ா-கள்‌

௦ெ-௫-விப்‌-மிக-இன்‌-

கொ-டுப்‌-பித- (1) அம அறட்ரரதத்‌

டுகாய்‌ 2 வ்க-இன்‌- ரூா-கள

இச்சு வித்‌ இ- மகொ- சூப்‌-பி5- னெ - ௫௮ து மகா -ஸாத்‌- துன்‌ -றார- கள்‌ மகொ-ஞூநீ-. தாஈநின்‌. ஐ.-

கோ-ூ- விப்‌- பாரக்‌

- சதகோ-து-வி-யா-த

கொ-லஓு-விக்‌-இன்‌-ற கோ. விக-௫-றர்‌-கள்‌ கோ-விப்‌-பிக்‌- இ. றர கொ.து-விக-கா- கின்‌-௫ வக்‌ அம்‌. ௪-௫௧-காஃ-கில்‌ - றார்‌-கள்‌ ௪5- இக- இன்‌-ஸார்‌- கள்‌ ௪-பிப்‌- பித-தார்‌- கள்‌ ௪-மை-யா- தீன்‌ றாள்‌

௪-மைப்‌- பித-தார்‌-கன்‌

சர- சூ வித ஒன்‌ -ரா-கள்‌ சா-இ-விக-கா- தின்‌- முன்‌ சாட்‌-ட-இன்‌-௫ஐ- து

சாத்‌ ரா ஆ-ன்‌ -றா£-க

சுர-பிப்‌-பிஜ- தாம

சாய்ப்‌-பிக்‌- இன்‌ -௬- து

| சாய்‌-விக்‌-கா-தின்‌-றார்‌ -கள்‌

லக

பல்‌ அசை ஒருமொழிவி'வளை சனா.

சா-௫௬-விதீ-த- துகள்‌ சார்த்‌- து விக்‌-இ- “௮ சால்‌ -அ-வித்‌ - தா-

_ து விப்‌- பீக-௧ - இிர்ப்‌-பிதீ-தா-லஓும

பெறப்‌ -பித-கி-று

ச-றது-கு-வி-யா-தித்‌-

-ஆனுகனைவயைய கானா ளர.

ஓன்‌ -ட௫-வி-யர- துகள்‌ ே.த- விக்‌ -கா-நின்‌ - ஓப்‌_மி4-கா-கின்‌-றார்‌- கள்‌

-மீக-கா-தின்‌

- இிர்-கள்‌ ஓ. வ-வித-தா-லும்‌ 9- நு-விப்‌-பித்‌--2

தர்கைககைதைகலள்ளா அட

டடத சு இப்‌-பிஃ-யாஃ த.

௬- ௬௧- கு விப்‌-பித-ு

ஸ்கை 15 87 ரூ-வித- இலும்‌. சு ரு -இ- விப்‌- ய்‌ யா-

சு-௬-ஞூ-விக-கன- சு-வ-று௩ வித தாலும்‌

சு-௰--விப்‌-பித-த-து

விக்கல்‌

இதத்‌ ஞெ இலா

சு-றாக-கி-ன-ு

--வி-யா-தே சூட்‌ --விப்‌-மிக-கா-த

செய்‌. விப்‌- பித-டஇ ன்‌-ராா- தலா 9௪- மிப்‌ஃய்/க-கா நின்‌ 2 செ-ருக்‌-கு-வித- தகன செல்‌- லா-தின்‌ னார்‌ கன செல்‌-ஓுஃ வித தார்‌-.கள்‌ ச௪- திப்‌-பி-யா- துகள்‌

சசரப்‌- பிக -கா- நின்‌ - ரோம மகர்‌ -வித்‌-கா-நின- ஐ-

௪௪- 8 யா. நின்‌ ஸா -கன்‌ மெசொ- நூ - “இன்‌ -னாா-௧ கள்‌

கால னு. வன்க றாய்‌

சோங்‌ -ரூ- வி.க. இர குலா (சாம ணச்‌ ஒப்‌ - பார்‌ றர

சொ. ௬-விக்‌-கா.-சின்‌- 42)

பகஙதத றானள்‌.

௨,

பல அசைஒருமொழிவிவளைகள்‌.

க-௧-ர- விப்‌-பிகஈக த-கர்ப்‌-மிக்‌- ன்‌ -றார்‌-கன்‌ தஃ-கர்‌-விக்‌-ன்‌- 2-௮ த-டக்‌-கா-நீன்‌-இ- த-பி5-கா-கின்‌ -ற- தப்‌-மிக்‌-9- ஐ-௮

ப்ள

சாடதின்‌- தர்கள்‌

௬-விக்‌-ச- 2- அகன்‌ தங்‌-ஒ-ன்‌-ஐ- அகன்‌.

த- மூ-௮- விப்‌-பிக- இன்‌ - |

த-விர்ப்‌-பி-யா-த

இரக கைக அண

பட்ட அரகர லு,

தாம்ப்‌- க-கா-கின்‌ஃறா- கள்‌ தாமா லன்‌ இக்‌ |

இ- ட்ட கிண்‌ - 0. இ. ருக- அு- விதீ-

இருக தாரகின- ஞர்‌ - கஸ்‌ இ- இசட்‌ விக -6- ப்‌ கன்‌

அக - ஏப்‌-பிக-

்‌ தெ-

-ணி-விக்‌-கா--கின்‌-றோம்‌ ்‌ - ம7ா)ம

| து-ரத- து வித- த. து

அு-வைப்‌-பிக- கா-தின- நிர்‌

ழ்‌ அக-௫- ஸிக்-கா- இண “றாய்‌

அரங்‌: 0. 9 ப்ர - ரின்‌ றோம்‌

த-ி-விக்‌-இன்‌- ஐர்‌-கள்‌ ஸிப்-பித- இர்‌“ கள்‌ தெ-ளி- விக- காஃநின்‌-றாச்‌ - கள்‌

ணக கக கன்னை

தெங- சூ. விப்‌- பித- தீரக்‌ | தேம்‌ -பு-இன்‌-றாரீ- கள்‌ சதே-று-வித - இர்-கள்‌

தேற விக்‌-கரஃதநின்‌ -௫7ஃகஹ ணன ப்ப ணம்‌ | ்‌ க-க7- விப்‌- பி2- தாள்‌

“டத அஃலிப்‌-மிக்‌- இன்‌ - த.

| அனகன்‌ இடருப்‌-புஃவிஃயாடஃகின்‌- இிர்-கள்‌

சலக்‌ கு- ௨5. அதிர்‌ கண்‌

1 லக டவத்து இ: -னார- ௧௭ 5- த4-கு-விப்ஈழிக்‌-9-

இட ககைவவகவட்டு

(௦5...

பல்‌ சைஒருமொி விவசா கள்‌

:- அவன்தவாய

காப்‌ -அ- கன்‌ -றா- கள கெ-கஇ.-இன்‌-ஐ-ு தா-வ-இ-ற- ௦௧-௫மத்‌-அு-விக-க௫ி- கா-று- விக்‌ -கின்‌- ரள 5-ம்‌ -விக்‌-௧ர- மல்‌

இட ன்‌ வலவ படா டதத மத நலக ந்தது தெ ரகக. விப்‌ [க -இ

நி-ரப்‌-பு-விதீ- இர்‌-கள்‌ | ௧-ரங்‌-கு- இன்‌ - ற.று நி-ரம்‌-பு-விக_கா-த ௧ஈ--னிப்‌-பிக-கா- ல்‌

* 8, % ட்‌ அடு ு்‌ ௫. & நி ஐக்‌ -கா- இன்‌ றா கள்‌ மி ளி- வித்‌- தா- ச] நி-றுத்‌-து-விக்‌-இன்‌- நிர்‌-கள்‌. | வலயப்‌ ி-லைப்‌-பி-யா-நின்‌- நிர்‌ கே-௬- விப்‌-பி2- த- தி-றை-விக்‌-கா- மல்‌ பட்டப்‌ திம்‌ -பிக்‌-கா- சின்‌ - 2 கை - விக்-கா-தின்‌ றாய்‌

ீக-க- விப்‌-மிக-இன்‌-ற கோ-விக்‌-கா-நின்‌- இிர்‌-கள்‌ 8ீங்‌-கு-வி-யா-தின்‌- றாள்‌ வலவ தித வடி டீனா -ஈ- வி-யா-தின்‌-மோோம்‌ ப-சைக்‌-கன்‌-ற-ு

நீக- அயற்‌ -காஃது ப-டைக்‌-கா-திஸ்‌- நிர்‌-கள்‌

ப-கைப்‌-பி-யா-கின்‌- றன்‌ 12 -அூ- - விதீ- தரர்-கள - ர௬ுப்‌-பித்‌-இன்-றார்‌-கள்‌

௮-ஸஅணுக்‌-ர.-வித்‌- இர-கள்‌ ப-ம-௬-வி-யா-நின்‌- றாம்‌

அத - - இன்னார்‌ -கள்‌ ப-ழகீ-கு-விதி- தீர்‌ -கள்‌ அ-ு?-௫-விக்‌- இ-றாய்‌ ணா

அ-றுவ்‌ - ௫-விப்‌- பிக்‌ -தாஃத பா-யா-நின்‌- ஐது

பாயச சன்‌ -7- சள

நா-று-வி-யா-கின்ஃறு பாரக்‌ -கா-கின்‌- ஜிர- கன்‌ நாறு -பி5-கர-தின்‌- பாரரப்‌-பி-யா-நி4்‌- டூறன்‌

ய்௫

பல்‌ அசை ஒர

பி்க்‌-கா- து -கள்‌ ப்‌-- ிப்‌-பிக- இன்‌- யு

(ரி-வி-யா-ு- களு பி -மைக்‌-ஒ-ளாா-கள்‌

ப/-மைப்‌-பி-யா-தே

-அ-க-ற-து-கள்‌ 22 -அு-வி-யா-ு- கள்‌

-குூ-அு-இ-றார்‌- கள்‌ பரமு நு ப-கை-யா-கின்‌-ற-து - 2 க- கு-கன்‌-ற-ு-கள்‌

விக-கா-தின்‌-ற

கைப்‌ பித்‌ -இன்‌

/- -தைக்‌-கின்‌- எார்‌-௧ள ட்‌ மேக்கு - இ-றார்‌-கள்‌ பிட்ட இது பக்‌

தத றிா-கள்‌ பெ-௬-௫-னெ-ற-அ. கள பெபை-௬௧-க-இன்‌-0றாம்‌ பெ-அ-விப்‌-பிக்‌-கற

தககயா அணக வையமு.

பெய்‌ - விக்‌ -

பே-ஸா- நின்‌ -றார்‌-கள்‌ போ-௫-ந- துகள்‌

|

கமொதஜிவிவளைசன்‌

கடோக-கஇன்‌-௫- _து-௯ா போப்‌ - மிக -காஃநின்‌ ௫)

போ-வி-யாஃ- துகள்‌

பா -கா- மின்‌- ரார்‌- க்‌ ரவ படக அழத

போக-கு-வ்‌/த- தர போக- கூ.- வி யா

போட்‌--வ.யா-கிள்‌ - னொ அட மக. -இ-ற- து-கன மவ -ரூ- வித இர்-கள்‌ மடக கூவிப்‌ ிர-கன்‌ ௦௮ -இன்‌-னா-க ம-ஒ.ப்‌-பித- த-ு ம-ட-வி-யா- கின்‌-றான்‌ ம-யக்‌-ரு-விப்‌-மி ம-யங-கு-விப்‌-பித-த டீ -ல௧5-கு-இன்‌- ஜா ம-லங்‌-க-இள்‌-றோம

௨௫

பல்‌ அசைஒருமொி விவளை எள.

ம்‌ 7 ஷ்‌ 2 ௬௭ ்‌ வரர்‌ ன்‌ னங்க சிரா வை ம-- த-லிப்‌-பார- மே ம்ங- குவி பாத

மாப்ப்‌-பித- இ.- ரா- கள்‌ மூ௮-௫-௫-௬-

மாய்‌-விதி- த- இு-கல்‌ மூ-றுக-கு-விப்‌-பி2ஃத

மா-அ௮-வி-யா-கின்‌-றா- இம னை

மாற்‌-று-விப்‌-பித.. தால்‌ 62-9- விக--0றன்‌ வய வயைஸ்‌ ஊட - (- கின்‌ ஆஞூா- கன

மி-கு-கின்‌-ஐ- அ. கள்‌ 2-6 -வ/க- றது

மிஞ்‌-சா-கிள்‌-ரர்‌-கள்‌ மூ-ஞூ- வித- தார்கள்‌ மி-யா-௫-இ-௫ஐ- து

[.] மெய்க்‌ இன்‌ -குஸு

பர்‌. 9 இடறி படி

-றா-௧கள

மி-நிக-கா- நின்‌ - ரர்‌ - கள மி-.நிப்‌ பத இரஃகன்‌

நதனகம்‌ அய னகையவனைவகு,

மிடியக- கள்‌ ட்‌ கு [..] மெய்ப்‌ “பிக

ப2ீ-9-த- துகள்‌ மெ விக்‌- இறார்‌-கன்‌

மிக்‌--ஐ- துக்‌ சப்பி பக-9.- ௫2௯

மேய்‌-விக்‌-கா-கின்‌- இன்‌

6 -தா- நின்‌- இஃது ேஃயர்‌ - நின்‌ கள்‌ அப்த தல டு ப்‌ -பிக்‌- கன்‌ - ஐ- அகல கி-ர-8ல்‌-த-..... .ம”-ு-இ-னார்‌-கள்‌

மெ “வித அதா லும்‌

ட்‌ . ட்‌ ள்‌ ச்‌ மை-வித-காரஃதின- இஃ. கன்‌

ம்‌ ன்‌

எட னகை வவ கையக கை வத கைகள வவட இதைன ணைன வயலை றலை பாணு கவை அவையை கனியன்‌ வகையை வை வகைகளை அணைவைகையா வவ எவனை வைககைள வகைய வைக எனனகவைைவைனுவைகை யனா.

கணவைன வவதகிகறு

சேடி கு௬ விப்‌-மிப்‌-பான்‌

ம்‌ ்‌ 2 ர. மூ-டுக-கு-விப்” மி யா-த மொத-௮-- ஜிர்‌- கள்‌ ம-இ-௫-இ-ற- துகள்‌ மொய்க-€னெ- கள்‌

மக -கு-இன்-ரு-ு இமாய்ப்‌ -பித.- இறா “கன்‌

ம்க்‌

பல்‌ அசைஒரு மொிவிவளைகள்‌.

மமொால்‌-ளூ-கி-ஞுா-கள்‌ மிமா- நு-குஃஇ.- நீர மொ. து-இஃதந-ு கமோ-௮-விப்‌-ித- தால்‌ தட ட்ட பன்‌ வ-ூ- ௫. றார்‌ வ-ுக-கா-.நின்‌- ஞூ வ:--இ-யா- ஐ-கள்‌ வ-.௧-கா-நின்‌- று வ-.-யா-கின்‌-ற வ-தை- னெ - று வ-தைக-கா-இின்‌ - நிர்‌- கள்‌ வ-௬-௫-௪-அு- சன்‌ வ-௫௬-விப்‌-பி5-இல்‌ வஸ்‌ இ- ஐ-அ-கள்‌ ழு ட்‌ படம்‌ ரு கள்‌ வ-9ூ-விப்‌-மி-யா-த வ- ே-வ/-௯- அ-கள்‌ வ-வரோ-8-௬- து-கள்‌ வ-விச்‌-கா- நின்‌- -வ௨ரேப்‌-பி௧-9-டூறாம்‌ வ-வர- விக இ- றோம்‌ வ-௨-வி-யாஃகின்‌ றன்‌

வ-டை---2ஐ

வ-ஹஐட-டு-வித--த

வ- கனண-ட-ு-கள வ-ஐ-ளா-ு-கள்‌

வற -று-இ-றஐ-ு வா-எப்‌-பி5-இ-றஐ.-.து

வாங்‌ - கு-வித்‌-கா 4 கஜ

வா. - விப்‌-பிக்‌- காத வா- இக்‌-கா-கின்‌- ஜிர்‌-கன்‌ வாய்க-கா-நின்‌- ந. - கள்‌ வா-௬- விக்‌-கஇ- றோம்‌ வார்ட்‌-பி5-௫- ர்‌ -கல்‌ வா-மா-கின்‌- ஐ- அகல்‌ வாந்தஃ தர-கின்‌- இக்‌ வாம்‌ - வக்‌-௮- தது

வி-௫-கின்‌ -றா-ச௪ள்‌

வி-டு-வி-யா- மின்‌-றால்‌

வி-யா-ப-0௧-இ - றொ

வி-84-௧ா - நின ஸார்‌

வ்‌/-ரி-யாஃ-நின்‌-ஐ

விரும்‌ -பூ- ல/-யாஃடிற்‌-௫-ற

பல்‌ _அமை ஒருமெ

வி-லாப்‌-ப்‌.க்‌-க- ஐத-து வ்‌/-ல்‌-கு-இ- ஐஃஹு வி/- லக-க.- - ஐ- தகன வி-லங்‌-சூ-விப்‌-பிக்‌-கா-த

வி- வ-௧-ித-

வ) வ-௪

-ஐ- -க்‌- இறு வ்‌ி-வ-க-கர-த வ்‌ -வ-மிம்‌-இ- றார்‌ - கள்‌ “ழூ. - இ-ன- து வ) -மு5- த-ு-கள மூ- வித்‌- தா-றம்‌ வி-ள௪க்‌-கு-௫ன- டூறன்‌ 2/-ஏங்‌-கு-௫-றஐ-அ.-கள்‌ வி-ம்‌ -பா-நின்‌- இர்‌ கள்‌ வி- _அு- ஸ்ரீ இ- தா சட்‌ வவ னி அத்த வி-ஷீ-மிக்‌--ற-து வ்‌/- முப்‌

- மூீறாம்‌

புத

்‌ ்‌ 2௧) 32 பரனை வீங - வர. இத்த்ப்கை ஜி (எ மென்ர

பி விவளை கள்‌

-வித- தாரகன்‌

வக -கா-விக- கரல

மவ-துப்‌-பா- சின்‌ - மிர்‌-கள்‌ ிவ- அம-புட தம்‌ கள வத 2 மிவ- மந்தார ம்‌ லு - இர்‌- கள்‌ பனலக னல்‌

இவ-றுப்‌-பித்‌-தா- ஓம்‌

வே-இப்‌ - பி5-இ- நீர்‌- கள்‌ வ-சா- நி-னார்‌-க வேண்‌-.-ன-ு-கள்‌ வே- இத்‌

சேவே-விப்‌மி5-கா- கில இர்‌ குள

இதய ்‌ அள டோ கீரி

வை-கு-இ மத்‌. ய்ய வக இ- -௮ ௧௭

பனி குலு

5. ஓஒ ்‌ ஆப மலே - வகு - இன - ஜிரா லா

வைப்‌ டத ஸ்‌

வை விப்‌- பி - -னா-கள

எல 0ரலைமு.

ஞுன்றாவ.து.

௨௭ வசன பரிச்சேதம்‌. அணைைைஅவ[(| 111 கைல்‌

தலாவ 4 பய.பாடம்‌, பவேவேறு பொருள்‌ தாகசசிசோல்வசன ங்கள்‌. சனத அன்ப்துவ 0 6 ்‌ 6 தத்து இன ப்பேோருள்‌ உடைய அுசள்‌.

ஷீட்டை ௨௦... கட்ட னவாகள்‌. பிண்டம்‌. பிஏ.£சஅம்‌ கொண்டவாகள, ஒட்டல்‌ உடைசல்‌, அடைக்க தவர்கள்‌, அஜி துறை அறியாமையா(8ல.

குனம்‌ குட்டை கோண்டு.ன வர்கள்‌ ; அத்து ஸக்வெளை கடக்‌ வர்கள்‌,

அன்ன பானம்‌ இண்டாதலர்கள்‌ ,

கெட்ட தம்‌ இழிந்த. ஐம்‌ கொடுத்தவர்கள்‌, பட்டதும்‌ கெட்டஅம்‌ டுசான்ன இனாலெ. நிலம்‌ நீர்‌ இருக்க னாலே,

காணி பூயி உடையவர்கள்‌

மண னும்‌ மவளையும்‌ உவ்ளவாவரை

பறை பண்வன படை.தீதவாகளுக்க்க பறை பஞ்சையைக்‌ கண்டஇஞ் லே,

வண்டை அசல்‌ அறியாத இனாலே,

(0௯ ககொர்ீசச்சொல்‌ வசனங்கள்‌.

ச௪ல௮ சிப்பு இக்கு இலாமையினாலே, சேட்டு காட்டு வாங்குவர்கள்‌.

ஏர்‌ பார்‌ இல்லாமையினால்‌,

வாக்கு வயனம்‌ சொல்லுக றவர்கள்‌, கெயயா மழூவா இராமையினாடுூல,

நோ நிர்வாகம்‌ ஜிநீதவாகளோடே.,

சூ எமை கொடுக்க றவர்கவச

வாக்கு வழி தெரியாமல்‌,

த்தார்‌ மிக்கார்‌ இல்லாதவவச,

மமையம அதுளியமாய இருக்கி ஐனொல்‌ மூளி கொக்கையாய்‌ அககினவர்கள்‌, அடல்‌ பாடல வி£தவனொடட௨, சவ்தே சாயித யம்‌ கஜ ஐவர்கஸில்‌, பார்ட்பார்‌ பட்டடா இடையாமையினாலி. தஎ௪ன்‌ கருமான்‌ வராமையினா(ல. வண்ணான்‌ அம்பட்டன்‌ வ$தமையாலே, வார்மை ர்மை “இல்லாதவர்கள்‌. மெற்றிஷி பாக்கு கொடுத. 2வர்கவரே, சுற்றும்‌ மற்றும்‌ பாகு ஐவர்கள்‌,

கத கேடசம்‌ பிட. தீ சவர்கவரே,

தழ... தாம்பு எடுதீதவாகளோடே.

பாக்கி சாக்கி இல்லாதவர்கள்‌,

தகொணல்‌: கொதப்பையர்‌ செய்தவர்களாலே, கொடடு மூமகமம்‌ இருக்க ஐ௫ஞலே . சோறு கறி இல்லாமையினால்‌,

௪ஐ௰ ல்‌ உகு 6 குா்க்குசுமழுச்ிலவ உவன்‌ பபா,

௮சா பாசம்‌ விட்ட இனாடூல,

அனை அக்இவக்கு அஞ்சாதவர்கள்‌, வைசததஅம்‌ கெட்டும்‌ தெரியாமையாெ, கை மெய்‌ மறுட்தவவளை,

கையும்‌ களவுமாய்ப்‌ பிஷ.க்காத இனால்‌, குண்டும்‌ குழிய கடக்காபையாடேே. குன்றும்‌ குழியும்‌ தாணு வர்கவளெ , சேசு தண்ணீ இல்லாகையினா$லயே, வளை சேவை பரிவாரம்‌ மாண்ட இனாூல்‌, று கால்‌ கிழறைந்த இறால்‌.

மிமாண்டூு.. மூடம்‌ அனு ப்பினுலும்‌, கூணுடி குருடும்‌ கூட இலே, பஞ்சை பனா மூகம்‌ பார்க்கி ஐவவளை. ப்ச்சை ஐயம்‌ (6) நு பெரியவனோடே, சொகி சுங்கடீர்‌ என்கிறவர்கள்‌,

பாடு பரப்பு பார்க்காதவவரே,

இக்கு இசை தெரியாதவமனோடே.

இக்கு இீவாணம்‌ இல்லாத இனால்‌.

(கல்‌ வி கூஹை (இல்‌ லாமையினா௦ல, ரூடு சாரவுளே இருக்கி ஐவன்‌,

மூ முூச்டிலிக்கை வாங்குகிதுவர்கா, ௯வக்கோல்‌ செத்தை கொண்டவர்கள்‌, மூட்பை கூவம்‌ கூடட்டனவாகசா.

பிஷுூவு ௪ருரு கொடுத்தவர்கள்‌,

காது கலட்ல்ப டூவன்டுய ஜெலேட

௩௧ (4 02 [க] ல்‌ ்‌ சகாகதசசசசொல்‌ வசன ங்கள்‌,

ஒிக்கலம்‌ மக்களுமாய்‌ இருக்கி றத. தனால சாக்ஷி அசத்தாட்ட இல்லாமையினாலே, தக்கரா பிக்க சார்ர்தவாகளுககு , கொம்பு கொழ. வாங்க வர்கள்‌

அவனை சத யெம்‌ உடையவர்கள்‌.

கா கமனி உமா இனாலே,

காடு காம்பு இருத இனக்‌ இனாலே,

மூன்‌ பின்‌ ௮லொூஃகாகின்‌ நதவர்களோடேயே, கணக்கு லமக்கு பார்க றவாகள்‌,

பொததல மி.றலாய்‌ இருக்கிற துகள்‌. இரும்‌ பெனும்‌ பிூ...த்தவவர,

பெச்சு மூச்சு இல்லாத இனறாலே.

தற்‌ ஐம்‌ அளியுமாய்‌ இருக்கி றஅகள்‌, நாள்‌ ஈசஷ்ததாம கேடகி றஐவர்கள்‌,

அடை. அ௮பரணம தறரிக்காகின்‌ ஐ.

ஊறு 'காஅ.மாய்ப்‌ பேசுகிறவர்கள்‌,

சட்ட வட்டதாய்ப்‌ யேசுகித வன்‌... அட்டம்‌ பாட்‌._ம்‌ கற்டு றவாகள்‌.

று மாறு செய்கிறவர்கள்‌,

முள்ளும்‌ கோடும்‌ மூவயில்‌ இருககாகின ற, ்‌ கல்லு கர்டும்‌ தென்படுகிற,

காய்‌ நிகள்‌ டு றஇனாலெ,

மல்அிகை முல்வஒ யை வாரி மூக்கின்‌ ஐவள்‌, கதம்ப கஹரியை கலநத பூசு றவாகள,

னு ச்வவா.அ பூ? மரற.

௨௨ தொட்சச்சொல்‌ வன ங்கள்‌.

ராகேம்‌ தெதய்விகம்‌ ஜியாதவர்கள்‌ தோ இருகானில்‌ இரி8 றவர்களுக்கு , காய்‌ கறிகள்‌ விற்றவர்கள்‌, கோயில்‌ குள. த.துக்கு போூறவா்கள்‌. அர்இயும்‌ சந்தியும்‌ பகடி ஐ.இனால்‌. சஈ.தும்‌ பொந்தும்‌ தேடாகின்‌ றவர்கள்‌ (இக பாடீ கெட்டவர்களா, அட்டும்‌ சா கற்காகின்‌ வள்‌ துணி மணி உடைய வாக, தட்டு சூட்டு இல்லாதவர்கள்‌, விடு வாசல்‌ கடட“்டுகி தவர்கள்‌. மாடு - கன்னு ௨. ள்ள வர்கவால்‌, அடும்‌ காடும்‌ பெருத்தவர்கள்‌, தொட்டம துரவு சம்பாஇக்கு றவர்‌* பெட்டி. பேமை இடையாத இனால்‌, சாந்தா இனேடத்தாரை .ஐக்காதவாகள்‌க உத்றார்‌ பெபைதறானா உசத்‌.து றவன்‌, பெற்றார்‌ பிதாதாரை பேணுகிறவாகள்‌க மக்கள்‌ மனிதரை காணு. அடி காமே மெம்‌ இரி9றதோடே, வெரும்‌ வி.றருமாம்‌ பிடுங்குெத்கிறால்‌. பறை பவற இல்லாமையினால்‌. குருடனும்‌ செவலிடனும்கூது டார்ததக காக பணம்‌ சம்பாஇககாத, கட்டை மூட்டை சேகரிக்கி றவன்‌,

டுமரை மிராள கொடுட்பிக்கி ஐ,

இறா ல்‌

வத தத்வம்‌ அத்தை

ப்பட அவ வை வை

்‌ 6 ஆ. 5 இட சதொககசசொல்‌ வசனங்கள்‌

அப்பன்‌ அததாள்‌ இருக்கி இனால்‌. பாட்டன்‌ பாட்முயைக்‌ காளாழையினாலெ௦ பூட்டன்‌ பூட்டூயை நி5இக்கிறுவர்கள்‌, ௮௪௫ ம.ஐஇயாய்‌ இருக்க ஐவர்கள்‌,

உளர்‌ உம்பிளிக்கை கொடுக்காமையினறாே, ம௪௬ மாளிகை கட்‌்டாகின்‌ ஐவனால்‌,

மா. மாலிகை வாங்கெவனாே,

கூட கொபுர்மாய்‌ இருக்காகின்‌ ஐ.

இண்டு இவா போடாத்‌ இனாலே,. செத்தை சென்‌ கழிக்காமையால ; பூச்சி புரூ இருக்கின்‌ ஐதால்‌,

எறும்பு அமையா இனால்‌,

எமி குளத்தை உடைக்காகின்‌.

ஈண்டு ஈததையை பிஷ.க்காத இனால்‌, அண்டு. தாதன்‌ வருகிறத்‌ இனால்‌.

ஏம்‌ கூறுமாய்க சாப்படுக ஐவன்‌? நீரும்‌ கிமலும்‌ இருகஇன்‌ ஐ.தால்‌ஃ

(இறை வரி! கொடாத இனொலே. கோட்டை கொத்தளம்‌ கட்டு றவர்களுக்கு, இம்மை மறுகை அதியாதவ௫ ல்‌,

ஈன்செசய்‌ புன்செய்‌ விஊவிகயஅககு, ஜீஞ்சி மூகம்‌ தெரியாத இனால்‌. | கோப தாயம்‌ இஃலாதவர்களிலே,;

_ யய பக்த டஓல்லாமையினா0 .

காற்௮ மமையாய்‌ இருஈத இனாலெ,

கை கால்கள்‌ கழுகு தும,

சதொ$ீசச்சொல்‌ வசனங்கள்‌.

கால்‌ தவ நடுக்கத இனா 92, பெண்டு பிள்வாகள்‌ இல்லாத்‌ இனாலே. அண்ணன்‌ தம்பி வருறெதை,. தாய்‌ தகப்பன்‌ சொல்‌ ௮௫ன்‌ ஐமையால, அக்காள்‌ தங்கை௪க நூஜைமையினா , தம்பி தமையன்‌ ஒிருமையினால்‌௨ தங்லை தமக்கையைக்‌ கொன்டகஇனாலே, மச்சான்‌ மாமன்‌ உதவினறாலேயே, சாவு. சதஇரம்‌ கட்டுகின்‌ ஐவாகவரே6 வித்தை விசாரடீ இல்லாதவர்களுக்கு, கந்தை பொந்தை தைப்பிக்கி ஐவவளை , தயை தாகஷிண்ணியம்‌ உடையவயர்களவீலெ, (௮ சக்க கள்ல வர்களே ளாே.

வகை முதாகை டுதரிந்தவர்களாலேயேஃ ன்‌ தம்மியம்‌ பராத்தவாகளூக்கு, டூபர்‌ சாராமு ஈடக்கால 5 இனால்‌

லை ஒடு வேல ஓ.ஓ ௮௮

அத்தன்‌ உண னில்‌ அகக்‌ 67 கர்ப்‌ உப்பலா பயன்கள்‌ மே பள்ளம்‌ பாராமையாடல்‌,

ண்டி... சண்டி யாய்ப்‌ பண்டா பட்டது மானம்‌ ௫ம்‌ அறியாதவன்‌ ,

மணக்‌ பினம்‌ போகிற தன்ம.

இன்ப துன்பம இல்லாதவர்கள்‌,

ஈல்லார்‌. பொல்லார்‌ பட அஜி தவர்கள்‌,

ந்‌ நிஹீ9 றிஈதவா ளோடெயே,

உட 2] [க] 51% [அ] ்‌ [க ிதாஈ்சச்சொல்‌ வச௯ங்க ளு.

கள்ளம்‌ வெவ்ளஃ தெரியாதவன்‌,

சாவு வ௱டவு தள்ளினவர்கள்‌.

௧௦4 பொலம்‌ தெரியாதவராக வ, மலை சட்டை பிக்‌? றவர்கள்‌,

நய ஈம்‌ அடைத்த இனா0ல.

ப்கது பண்ணியம்‌ எண்ணாத இஞால்‌, யபொக்கு வாத்‌ டுதரியாதவன்‌,

போகு கிக்கு அறியாதவன்‌,

அப்பு அற இல்லாதவர்கள்‌,

லர்ப மேோபம அடை கீ சவர்கள்‌,

பயம்‌ நய உறுதிகாத இனால்‌,

சுக ககம தஜியாதவா்‌.

சீத உக மாய்‌ ௬௧9 ௧௮, கொள்ளல்‌ கொடுக்கலாய்‌ இருஈத்தனாவெ, கொண்டால்‌ கொடுத்தான்‌ வந்த இனாடூல, கரும்‌ மேலம்‌ வொ்சஅகள்‌,

கால்மாடு தவலமாடரய்‌ இ.ட.ககின்‌ ஐதுகள்‌, கால தஇல்‌ கரு ப்பில்‌ ரசஷீ2த வர்கள்‌, சன்மானம்‌ பி.ரரீமானம்‌ யோசிக்காதவன்‌2 வக்கம்‌ தாக்கம்‌ தெரியாதவன்‌.

எ.ஜூ.ஐல்‌ தாம்சசி ௮.றியாதவன்‌,

கப்‌ விவர இவிவரே வியாதவன்‌, பெருகை இறுமை தெரியாதவள்‌, அருமை பெருமை ஐி£த வர்கள்‌,

டர

இகவ வ; நட பா ர்‌

அல *குசிசொலி வசன ங்கண்‌.

முத்து மூத்தாய்‌ ளாதன்‌ இனால்‌.

கொஞ்ச கொளஞ்சி பெசுகி. ஐத்‌ இனால்‌

தெ தெதட ர்த்தைசொல்௮ 9 ஐவன்‌

கெர்‌... மேடி. பக்கி ஹவனோட. மாமி. தடமா. இரடிகிறுவவ

மிந்த பிகத மிதிக்கிற த்‌ னாலே.

மொள மொளப்‌ பார்கக ஐவவீ,

சற்‌.நி சற்‌.றி தேட. உழ றவனொடே

பிர்ன்டு பிரண்டு அருடுஐவ வா,

முழூ? முழுக எழுகிறத இறுலெ,

நஷ்ட நிஞடி கால்கைகள்‌ ஒய்கதவனாியே,

தேம்பி தேம்பி அமு றவனொடேயே.

பேண்டு. வேண்டு. அழைக்கி வவ.

ஆயு... ஆ. அனக்‌இக்தெவல.க்கெ,

பாடப்‌ பாப தொண்டைகம மின வவ,

மூ... முழுயாய ஈக வாகளோடே,

பி. பிம.யாய்‌ அன்னம்‌ சாப்படு றத்‌ ளு ஞூடுல்‌,

டம. பழுூஃயா.ப்‌ இறங்கி வரதவாகே,

காச காரசையாய்‌ கொட்டுற கனஞ்சிெயங்கவிலே.

சிட்ட ஓப்‌ பாய்‌ அறுத்த அனுப்பின வர்கவரே,

கொத்து கொத்தாய காய்த்து து கவளை ; நதர

தி நி௨யாய்‌ இருக்காகின்ற கொபாமிஃ

டூசாு சொடாய்‌ பிரியாத புறாவினொடே.;

50 ன்கரவ,

அட) வாக்கியபரிச௦௪ த.ம.

(௦ தலாவ ௮.

| புட பாடம்‌ ஒருபொருள்கொகீ சச்சொல்‌ வாக்கியங்கள்‌ தணு தாவு போய்‌ வருகிற ஈவாகள்‌ இவர்கள,

௦1௦ யாரா பேயா பச வங்கள்‌ நிறைந்து இருக்கிறது குண, பனி பாடு இல்லாமல்‌ பகிதபிக்கிறான அவன்‌...

முயடகம்‌. கிக்கு (இல்லாமல்‌ இிகிஈ சுவன இவன்‌,

உள்ளதை உரியதைக்‌ கொடுத்து நல்ல கல்வியை ஜிரதான்‌; வரை வித்து (இல்லாமல்‌, பயி .இ௫ுகிதுத்த க்கு கேடா ம, வைப்பு செப்பு இெதரியாமல்‌ இ௨ல்‌.மஇ மயங்குகறான, அஞ்சத்‌ இல்‌ பஞ்சுத்‌ இல ஷும்சகஷ்‌த்தவர்‌ இவர்‌, பஞசானும்‌ மூழ்சானுமாய்‌ சான்‌ பதவிக்கே. -ஏமை எளியவனுக்கு இசங்குகிறுவன்‌ இவன்‌,

சரம்‌ மூரடுமாய இருக்காகின்‌ றது. இத்த மு.வ,

நீட்டும்‌ போக்குமாய்‌ இருக்றெடுவுல்‌ பயன இல்ஷு, (2௪... செட்டுகள்‌ வைக்கவ்‌ஐவாகள்‌ வத கட

பண்டு பலாஇகள்‌ சம்பா இக்கற தொண்டாக அவர்கள இடை நடுவில்‌. வதன ௧௭ என்ன காடியம்‌ தெரியும்‌, புண்டு பத பயகளில்‌ இரவியததை கிழைததான்‌.

ட்டு பற்று இலிலாடல்‌ (இருக்கிறவன்‌ இவன்‌,

வாடல்‌ வத௩்கலாய இருக்காகின்‌ வெற்‌ க/ இடது, தொப்பையம்‌ தொர இயுமாய்‌ இருக இலம்‌ குணம்‌ இல்வூ.

உவ துவ மீ. படட பாடம்‌, ச்‌ ட்‌ [2 தக்‌ 2) அடுஃ்முச்சொல்‌ வாக்கியங்கள்‌.

கறரி ஹரி என்று தாசாகள்‌ அன இக்கிளுர்கள்‌.

ஹா ஹச என்று அமு_யவர்கள்‌ அபிஷேடுக்கரூாசன்‌, ஒழு... ஒழ... உட்காருகு ஐவவைக்‌ கண்டான்‌ ,

பாத்து பாரத்னு கண்களும்‌ முக்கி ஐதுகள்‌, பொறுத்து டுபாறுத்து படி.க்கிறத வழக்கம்‌ செய்யாதெ, வேண்டி. வேண்டி. அந்த காரியக்கவய செய்தான்‌, மடக்கி மடக்கு பெனதையே பேசாதே, வர்னு வந்து தொக்தரைகவளாயே செய்றான்‌. அதது அடுத்‌ பழக்கி றதை விடாதே, காட்டி. காட்டி. ர்‌ மைகூறது என்றூ,

ஈீல்ல்‌ ஈல்ல்‌ கல்விகவர கற்றவனே யோக்கியன்‌. சுவஜி தவறி இவன்‌ சபைகளில்‌ பேசுகிறான்‌. விருது விருக.து சுவாமியைக்‌ குட்பிடுகிருன்‌, மெள்ள மெள்ள உள்ள துகவரச்‌ சொன்னான்‌, அக்க அடக்க கோபம்‌ ஆஇககித்தது.

வண்டி. வண்டியாய்‌ ௪ரஃஞூ கவரை அுப்புகறொான்‌, ஈடானது கடந்து இரிஇ ஐவன்‌ இவன்‌.

மெத்த மெத்த ஞாயங்கவாயே பேபேகி ஞான்‌. அழத அம..த.து அன்வள பாவப்‌ புகட்டேருள்‌, கூவிக்‌ ' கூவி குரலும்‌ எனக்கு கம்மு௫றது. கொள்வாரா கொள்வ யாய்‌ பல்வகை அனுபவிக்கிறான்‌; விட்டு விட்டு கிலவு பிஐகாகிக்றெது.

வரு£ தட விரு இடூலி உபசமிககறாகள்்‌௨

....? 74 பகத ரபர்‌

ர்‌

2௯10 வாக்கியங்கள்‌.

அகம்‌ ஏறுகிறததால்‌ சுகம்‌ எறுஇற.து.

௮கிறுத இயம்‌ மெசெய்டு தவன்‌ ரூகத்துல மிதிக்கல குகா அம்‌, அருதயைப்‌ பித்‌ ப்ப பகு இக்கு ௮ட.ப்பாரகளா,. அ-சலான்‌ உடைமைகருரக்குப்‌ பேயாய்ப்‌ ப.தக்கவேண்டாம. அண்டுன மீபாகவளே திக்க வேணும்‌,

அ௮ட9௧.௮ துங்‌ .டர்ல்‌ புக. இவார்கமார்‌, அடைப்பைப்‌ பிங்கி னவவளைப்‌ பாம்பு ௧௨. க்கும்‌ே ௮ரூமை தியாமல்‌ அரு கி றவவளை செவிக்கி றதா,

அவ வல நிக மோது. ௨. ரவ இக தவள முகட்டவள்‌? அலை ஐயிலெ 9... அம்பலத்‌ இலே ஆ... வேணும்‌. வன்னம்‌ இற ூவர்கள்‌ விடமுல சன்னம்‌ இடாதே, ஆக்கப்‌ வபொறுததவன்‌ ஐப்‌ பொற அக ஐதே நன்று, த்‌ இரக்காற னுக்‌ ஞ்‌ புத. மட்டம்‌.

ஆய்த ஒய்ஈனு பாராதவாகள்‌ தாம்‌ சாகசக்‌ கடவரா்கள்‌, இட்டதீ தன்‌ மெலெ ஏறாசைப்‌ படுகிறதா,

இல்லாவீர விட்டு வல்லாண்மை பேசு தா,

உடமபை அறியாத சன்னதம்‌ வருகிறது உணடடா உளார்‌ ர்க லு ப்‌. பேயாயப்‌ றக்காதே, உளருக்கு ஆகாதவன்‌ ருக்கும்‌ அகாதவனே,.

சப்பல்‌ இப்‌ பட... கடன்‌ டுகாட டைஞூற்றுத 5 இருகிறது இல்‌ கருடீபு ரூ என்‌ வெரு௨ன பிடுங்குகிகுறு ஈன்ற, கனாப்பார்‌ கனாத்தால்‌ கல்லும்‌ கரை கிறது உண்டு.

காலத்‌ துக்கு தக்க கோலம்‌ கொள்ளு? று ஈன்று, கெடுப்பவாகவர மதய்வம. கெடுக்கும்‌,

உ௰

படிம தி வாகிய ங்க ளா. கெட றன்‌ கேடு நிவளப்பான்‌,. கொண்டு குலம்‌ பேசுகிறது நல்லதா, கொல்லல்‌ வரும யாவை மேலே கல்‌௨0 விட்டு தகி ஐதாட கொல்லி தெருகுகவிலே உ)ள௱௫ விற ூஐதா, கோட்டைக்கு உவளே படை, வெட்‌ கிற. 28௦ ௪௫ செய்கிருவ னுக்கு சமாத்தன்‌ என்று பெபெயரா.

சலித்த போது கெ௫த்த காயம்‌ ச௩தோஷ்ம்‌ வந்தால்‌ இரும்பு இருதா;

சார௨&்‌ ககாறன்‌ காஜில்‌ விமுறஇலும்‌ சண்டைக்கா றன்‌ காலில்‌ வி தே றத நன்மை,

தக போது அறுத்த மூக்கு சிரித்த பேச இரும்பு)றன இல்வூ,

இன்ன பாம்பு அனாலும்‌ பபரிய தழ. கொண்டு ௮ூ..க்‌ ஐதே நல்ல்‌ து,

சோற்றுக்கு இஷரததாலும்‌ சொல்லனுஃகு இஷாக்‌ றதா; குனறாசம்‌ என்‌ ஐவாசவரக்‌ செஞ்௫ அடியா.

தறம உள்ள இடத இலெயே மகீயம்‌ உண்டாம்‌, தாக்ஷணணியம்‌ பார்க்தவனுக்கு தனம்‌ சாசனம்‌ அகும்‌, தால யப்‌ பார்தது தாரததைக்‌ முகாளளு ஐவேனே யோக்கியன்‌, தானெகனியாத பம த்தை தழ..சகொணடு 69௨௮ தால்‌ கவி றதா. துள்ளின மாடு பொத சுமக்றெது,

தாட்‌ வர்கவ பூஷிப்‌ பவர்கள்‌ (இல்வூ,

தொல்பது கொண்டு சபை ஏறுறதா,

ஈடநதாருக்கு தாடு எங்கும்‌ உறவு இஉர்தாருக்கு பாயே 2௮ நல்‌ டூலிசாகவரே தலி குஷியப்‌ பேசு றதா

நடஈதவரா்கள்‌ காலிலே பெிதவி இரு£தவர்கள்‌ காகிலே்‌ மூதேவி; க்னா௪ இியாதவவளசை அறு கொண்டுபொம்‌,

துட ப! சழ கு, படட பாடம்‌.

_வணது ஓ. (ட இுலு-௫ அமையம்‌

ஸற்குலி - கா தரவு,

செவப்பன்‌ என்டு றவன்‌ ஒரு பெரிய சோம்பன்‌ அவன்‌ சாவ.தா செஹை பண்ணுவான்‌-௮ இனாலெ வருகிற இல்‌ துன்ப டீ அவன்‌ படுவான்‌ 2 தன்‌ மாதாவுக்கும்‌ பிதாவுக்கு தன்‌ டம, துக்களுக்கும்‌ கனேகிதர்களஞுக்கும்‌ - அவன்‌ ஒரு அல்ட்டாய இருப்பான்‌ - அவன்‌ இல்‌ வேச செய்து ௮பராஇ ௮ூற ௮22 காரியங்கவரே கிவளக்க கிவக்க இஇல்‌ எடுக்கும்‌: அவன்‌ காக்கு சுவாமியை லோததரிக்கிறக இலும்‌ இனிய காரியங்கவளை பேசுகிற்இலம்‌ உபயோகம்‌ காமல்‌ - இட்டுத்‌ இலும்‌ வைூறகஇலம்‌ அடஉனையிலும்‌ சதஇயதகுலும்‌ சகல்‌ வித துற பாவை களிலும்‌ உபயோடக்கப்‌ பட்டது - அவன்‌ கைகவசே கல்லி காரியங்களில்‌ வைக்காமல்‌ - ௫௮௨௪௭ அவிக்கி ஐததிலம்‌ இரு) பி.றகாசம்‌ அன இருஉன்‌ ஆஞனான , அகையினாடுல்‌ அவனு மாதா வும்‌ பிதாகமீ அவனோடே. அலுத்தவாகவ்‌ அகி -6௫. அார தே ௪5 இலே இருக்கற தங்கள்‌ மனுவீர்கள்‌ அண்டையில்‌ அவவர அனுப்புகிறது ததகம்‌ னது கிவளை தீதார்கள்‌. அங்கே போயம்‌ வன இருக்‌ தாமல்‌ பின்னும்‌ கெட்டான்‌ - எனென்றால்‌ தாய்‌ ததை அண்மை. இருந்தாத றே பசல்கள்‌ - தூர தெசததக்கு போன இனாலே இருக்கது றத்‌ அருமை அங்கே அவவ நல்றா மஓதண்டிததா௮ும்‌, இல்‌ வருஷங்கள்‌ இபாறுதது அவர்கள்‌ ண்டையில்‌ இரு 8௮ 6 ரூ ஒவ வரதது-அவன்‌ மாதாவுக்கும்‌

௨௩௨ 5 /2 0/5 /4 ஐ.

பி. சாவுக்கும்‌ ௮/ இல்‌ எரு இருந்தது ஸு அவல 0 வீடு. 2ல்‌ இரும இனால்‌ அநத வேய்‌ இகாம்‌ வவ த்தி மேல்‌ போட்டு கொன்றான்‌ என்று, உ-அவ து கா கரவு.

மவள்வாயன்‌ எவ்‌.ற ஒரூ பரட்‌ அவ னுக்கு தாயக தையட்‌ அவன்‌ இளமையிலேயே இறந்தார்கள்‌ அவனுக்கு வெடுற ஒருவரும்‌ அதரவு மில்லாத ப.யினாலெ - அ/வள்‌ ஒரு தற்டீ பள்ளியிலே போய்‌ படத்தான்‌. அலே அசேகம்‌ பிள்வாகள்‌ பழு... த்தார்கள்‌- அவன்‌ அவர்கள்‌ எல்லாரிலும்‌ சுறுக்‌ காய்‌ அழகாய்‌ எழுதக்‌ கற்றான்‌ - ஆனால்‌ அவன்‌ தான்‌ கறத கல்‌ வ்‌்யை மிக்க தப்பா உபயோகம்‌ பண்ணினான : எப்ப... என்னால்‌ .௮/வன்‌ கண்களில்‌ தென்படுகிற சுவ கள்‌ எல்லாத்திலும்‌ இருந்த எடுகளிலே எல்லாம்‌ குறும்புக்கு இறுக்குவான்‌ - அவன்‌ கையிரடுல்‌ கரிகள்‌ இடைத்தால்‌ - ௮துசளினாலே தெருக்களிலே இருக்கு விடுகராடைய சாவ... ௪2 இரங்களுறடைய நல்ல்‌ கதவுகளின்‌ பேரி (யம அ.அகளின்‌ ெவன்வர ௮2 சுவாகளின்‌ மே படில யும்‌ (ர தொட்டங்களின்‌ ஓயங்களின்‌ சாது பூசிய இல்களின்‌ பெரிேடம்‌ - அவன்‌ அகங்தைகளாய்‌ அல்லது துற்பாஷைக சாய்‌ எழு னவசன்‌., அர்த உள௱ரரா இநத வ்‌) தமாய சமூ. அகி தவன்‌ மன்னு கங்கே வை 2௮ - அவவ ஒரு தாள்‌ கையம்‌ கஹுமாய்‌ அவாகள்‌ பி... ததார்கள்‌ ப்‌ அசர மேல்‌ வங இகாமி அண்டை ஒப்பி தாரக்‌, அத இகாரி அதைப்‌ பறறி வசர கண பண ண்‌- அவன்‌ காகிலே வலி ங்கு போட்டு-அறது மாசங களுக்கு அவவ கண எடுக்கப்‌ போட்டான்‌, பைத்‌ இயக்‌

காஐ பசலகள - தாங்கள்‌. கதிப்‌ பட்டு சம்பாஇதத உபயோகம்‌

(உட்‌

(3 [2] 2/7,

உள்ள கல்வியை - நிந்தை அன காரியங்களில்‌ பிதயோகம

பண்ணி - அது பிறயோசனம்‌ ௮௧ ட்டாமல்‌ அதை வினா

கெடுக்கிறார்கள்‌ - இது மெத்த அச்சமியம்‌ அல்லவா, னை 1/0 - - “௮ வ.

அதே பள்ளியில்‌ ப..த்த ஒரு டய்யன்‌ - கறுப்பன்‌ என்‌ அவள்‌ - டுவள் வாயன்‌ போல - அந்த டட... (0 செய்ய (இல்வல ட்டு அவன்‌ தன்னிலே யொசவளை பண்ணி 6 ன- நன்றா எத கற்க ஒரு நல்ல்‌ காரியம்‌ - ஆகையினாலே கான்‌ செய்யத்‌ தக்க டும்‌ அதை கல்ல காரியஙகளிலேயெ உபயோடுப்பேன்‌ என்று, அச்த பசெொகாமே அவன. நல்ல்‌ ௪ட்டங்கள்‌ எரு தவம்‌ ௯௬ தல்ல பிற கள எர. தவம்‌ வரு இனா. அவன வரு இண ப.யினா -அவன்‌ இப்‌ படி.ககு அவனுக்கு குஇரினது அவன்‌ எருது. அ/வமா தன முசா பொக கஙகள எல்லாத இலும்‌ - தன